Filime y’igitabo cy’ibyahishuwe -English

Filime y’igitabo cy’ibyahishuriwe yohana ku karwa k’ipatimo, iri mu rurimi rw’icyongereza.