Itegeko rya kameremuntu

Abantu bose kw'isi bavukana itegeko ry'uko bakwiye kwitwara mu…

Kwizera bijyana n’ibikorwa

Akenshi iyo abantu bumvise ubutumwa bw'agakiza tubonera muri…

Iyo umuntu apfuye ajya he?

Urupfu nicyo kintu ibiremwa byose bihuriyeho, nta kintu na kimwe…

Akamaro k’imirimo myiza

Abantu benshi basobanukiwe iby'agakiza tubonera muri kristo kubwo…

Kubaho Bimaze Iki?

Abantu benshi bakunda kwibaza ku gaciro k'ubuzima, cyane cyane…