Entries by ukuri.org

Garura umubano n’Imana

Kuva adamu na Eva barya ku giti bari barabujijwe n’Imana bahise bagira kamere y’icyaha yanduye, ndetse n’ababakomotseho bose bavuka ari babi cyane nk’ababyeyi babo(Intangiriro 6:5), ku bw’iyo mpamvu isi yose iranduye nta n’umwe uvuyemo, abantu bose bambaye umubiri icyo baba biyita cyose ni abanyabyaha kavukire(Zaburi 51:7; Yesaya 48:8; Abaroma 3:12; Yesaya 64:5; Zaburi 53:2-4;Itangiriro 8:21; […]

NABONA IJURU NTE? -UMUGAMBI W’AGAKIZA

Abantu benshi bashakisha Imana bahorana ikibazo cy’ingenzi mu mutima bati “ESE NAKORA IKI NGO NDAGWE UBWAMI BW’IMANA?” cg “NI IYIHE NZIRA IJYA MW’IJURU?”, cg “Imana inkeneyeho iki ngo inyemerere kwinjira mw’ijuru?”, cg “Najya mw’ijuru nte?”, n’ibindi bisa nka byo. Muri macye baba bibaza umugambi w’Imana w’agakiza k’abantu ku bugingo buhoraho ni uwuhe? Umuntu yakora iki […]

Ntawe Ukora Ikiza n’Umwe Imbere y’Imana Nyakuri

Mu Itangiriro  6:5. Haratwereka ko kwibwira kose umutima w’umuntu ugira ari kubi gusa kugeza iteka ryose! None iteka ryose    rizarangira ryari? Abantu benshi baharanira gukora ibyiza ngo bizagire uruhare mu kwinjira mw’ijuru kwabo. Ariko iyi ni imyumvire bashyirwamo na Satani kugira ngo abayobye. Ninde Wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Niba kwibwira kose kw’imitima […]

Kera Nari Umwana wa Satani Ariko None Ndi Umwana w’Imana

1Petero 20 :10 « Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw’Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe » Mu murongo dusomye wo muri 1Petero 2 :10 haratwereka impande ebyiri zitandukanye ijana ku ijana. Mbere yo kwakira ijambo ry’Imana na nyuma yo kuryakira. Udasobanukiwe izi mpande zombi ntushobora gukizwa by’ukuri. Hagomba kubaho umurongo utandukanya mbere na […]

Mbese hari ubundi buzima nyuma y’urupfu?

Mbese hari ubundi buzima nyuma y’urupfu? Bibiliya ivuga itya: “Umuntu wabyawe n’umugore, arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho. Avuka nk’ururabyo, maze agacibwa. Ahita nk’igicucu kandi ntarame…..Umuntu napfa, azongera abeho” (Yobu 14:1-2, 14)? Nka Yobu, ugereranije hafi yacu twese twagiye duhinyuzwa n’iki kibazo. Mu by’ukuri bigenda bite iyo tumaze gupfa? Ubuzima buba burangiriye aho? Mbese ubuzima […]

Inkuru: Ubukungu mw’ibumba

Umugabo yatembereye ku mazi arimo ariruhura, noneho anyura iruhande rw’ubuvumo abonamo agafuka bimutera amatsiko yo kujya kureba ibirimo, agapfunduye asanga harimo ibibumbe by’ibumba bibumbyemo ibiziga wagirango ni udupira, noneho wa mugabo afata wa mufuka awukura mu buvumo atangira kugenda ajugunya agapira k’ibumba kamwe kamwe mu Nyanja kure cyane uko ashoboye, ni uko agapira k’ibumba kamwe […]

Inkuru: icyo ubibye nicyo usarura

Umuhungu muto yaje yiruka asanga nyina, aramubwira ati “Mama uziko hari icyana numvise mu misozi kirimo kunyigana!!” naguye ndivugira ngo “ahhhh” numva nawe asubiyemo ngo “ahhh”; ngize nti: “uri nde?”, nawe ati: ”uri nde?”; ngira umujinya nti “gatebeze ikote winyigana.”, nawe ati “gatebeze ikote winyigana.”; Nyina amaze kumva ibyo umwana we amutekerereje ati “mwana wanjye […]

Inkuru: ibyo ushaka ko bakugirira aribyo nawe ugirira abandi

kera hariho umwubatsi wari umuhanga bidasanzwe! yageze igihe arasaza,yifuza guhagarika akazi yakoraga kugira ngo afate ikiruhuko cy’izabukuru. nuko asaba umukoresha we kumureka akimukana n’umuryango we bakajya gutura kure. ababazwa n’uko agiye gutakaza umukozi w’umuhanga,ariko amusaba niba yabanza akamukorera bwa nyuma,akubaka inzu imwe gusa hanyuma akajya mu kiruhuko. uwo musaza aremera,ariko yubaka afite imyumvire y’ubunebwe kuko […]